پایگاه خبری تحلیلی جهانی خبر

کد مطلب: ۲۱۲۸۹۱  |  تاريخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶  |  ساعت: ۹ : ۵۲


کاسه عیدانه سینماوجیب های خالی مردم !

محمدجواد امیری

 ماحصل رایزنی ها،جنگیدن هابرای به دست آوردن سهمی دراکران نوروزی،کوششهای ناکام غیر وابسته ها،مخالفت وقلدری وباج خواهی مافیاوپول پراکنی پولشویان وخوش خدمتی نامدیران سینما،خارج شدن نام هفت فیلم ازقبل تعیین شده برخی رفقا، همسفره ها،سفارشی هاو.. ازکیسه جادو،برای اکران نوروزنودوهشت است!          

"غلامرضاتختی" ساخته بهرام توکلی؛فیلمی که باحمایت فارابی، جهان پهلوان تختی رااز عرش نگاه واحترام ملی به روی فرش دست سازساواک و پهلوی پایین کشیده و تصویری حرمت شکن ازتختی ارائه کرده است.  "دیدن این فیلم جرم است"؛فیلمی جسورانه، ازنوع آتش به اختیار و ازنظر هنری متوسط ازرضازهتابچیان وحوزه هنری که کوشیده به نقدبرخی امور نابسامان اجتماعی و عملکرد بعضی افراد وجریانهای تندرو و گروه های  سیاسی کشور بپردازد.  

 "متری شش ونیم"؛این فیلم پرحاشیه، دومین فیلم سعیدروستایی است وسازنده اش رااز منظرکارگردانی روبه جلونشان می دهدوبا آنکه ار"ابد و یک روز" به نسبت جمع وجورتر است، ولی ازنظرمضمون ومحتوا به قوت و جذابیت آن نیست.                                               
"تگزاس دو"؛ یک فیلمک شبه کمدی بازاری به کارگردانی مسعوداطیابی و تکرار گل و گشادترفیلم تجارتی ونازل تگزاس یک است که برای اغوای تماشاگر وکاسبی درگیشه ساخته شده است.                                                    

"ژن خوک"؛ساخته تجارتی و شبه سیاسی و اجتماعی سعیدسهیلی ،هجویه ای برنظریه برخی سیاسیون کجرو است که دچاربیماری وتوهم داشتن ژنهای خوب هستند.ژن خوب، بهانه ای است تا " ژن خوک" به میلیاردرشدن در گیشه دست یابد.           "چهارانگشت"؛باتوجه به توانایی ها وپیشینه سازنده اش حامدمحمدی و طرح مسائلی که به ظاهر درلوکیشن های خارج ازکشورجذاب  بوده است، به نظرمی رسد، از نظرمضمون ولحاظ اصلاحیه هایی که متحمل شده، اثری درامتدادفیلم اکسیدان باشد.            
 "رحمان هزاروچهارصد"؛این فیلم متوسط را بابک کایدان نوشته ومنوچهرهادی که یکباره بلیتش درسینما وتلویزیون برنده شده ومافیا ساخته اند.فیلمی که برای تثبیت قدرت دار و دسته مافیا ساخته شده است،ولی چیزبیشتر وجدیدتری ازدیگرفیلم های نوروز نودوهشت ندارد وجهت تجارت درگیشه تولید شده است.


لينک مطلب: http://www.jahanipress.ir/ NSite/FullStory/?Id=212891

چاپ خبر