204912 براساس تفاهم نامه معاونت آموزشی وزارت بهداشت؛ همکاری‌های علمی و تحلیل‌های کارشناسی بین مرکز نصر و مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی تقویت می شوند تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر) و مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی کشور منعقد شد. <div><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">به گزارش جهانی خبر-&nbsp;وبدا، در جلسه&zwnj;ای که به منظور تحکیم نظام&zwnj;مند همکاری&zwnj;های مشترک بین معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مجمع انجمن&zwnj;های علمی گروه پزشکی کشور و مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی(نصر) در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد تفاهم&zwnj;نامه&zwnj; همکاری مشترک در 8 ماده منعقد شد.&nbsp;</span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">این تفاهم&zwnj;نامه با هدف تقویت همکاری&zwnj;های علمی و تحلیل&zwnj;های کارشناسی بین مرکز نصر و مجمع انجمن&zwnj;های علمی گروه پزشکی کشور جهت افزایش مشارکت بدنه&zwnj; خبرگانی کشور در تولید مستندات کاربردی برای کمک به اخذ تصمیمات قوی&zwnj;تر مبتنی بر شواهد در حوزه&zwnj; مسئولیت&zwnj;ها و ماموریت&zwnj;های مرکز نصر به امضا رسید و معاونت آموزشی وزارت بهداشت متعهد شد ضمن انجام حمایت&zwnj;های لازم و بسترسازی برای تحقق اهداف تفاهم&zwnj;نامه، در تعیین اولویت &zwnj;های تحقیقاتی مشارکت فعال داشته و بر عملکرد انجمن&zwnj;ها در انجام تعهدات موضوع تفاهم&zwnj;نامه نظارت نماید.&nbsp;</span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">این تفاهم&zwnj;نامه برای 3 سال آتی تنظیم شد و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است لذا تمدید و ادامه&zwnj;ی فعالیت، بازنگری، اصلاح و یا تغییرات اساسی در مفاد تفاهم&zwnj;نامه&zwnj;ی مذکور با توافق و تائید طرف&zwnj;های تفاهم&zwnj;نامه انجام خواهد شد.&nbsp;</span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">همچنین مقرر گردید اعتبار قراردادهای همکاری که در چارچوب این تفاهم&zwnj;نامه امضا می&zwnj;شوند پس از پایان اعتبار تفاهم&zwnj;نامه و تا خاتمه&zwnj;ی قرارداد به قوت خود باقی باشد.&nbsp;</span></span></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="color: #000000"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif">شایان ذکر است این تفاهم&zwnj;نامه به منزله&zwnj; چارچوب کلی همکاری متقابل بین اعضا است و حقوق معنوی و مادی پژوهشگران، تابع مقررات پژوهشی مصوب خواهد بود و در صورتی که اجرای طرح&zwnj;ها و پروژه&zwnj;های تحقیقاتی به دانش فنی یا اختراعی منتهی شود، نتایج حاصل به نسبت فعالیت،&zwnj; به طرفین تفاهم&zwnj;نامه اختصاص خواهد یافت.</span></span></span></div>